Opdracht

De Ombudsdienst voor het notariaat behandelt alle klachten van derden tegen een notaris in verband met de uitoefening van zijn beroep.

imgtestDe Ombudsdienst voor het notariaat:

 • volgt alle klachten op binnen een termijn van negentig kalenderdagen. Deze is éénmalig verlengbaar. De Ombudsdienst:
  • behandelt de klachten volgens de regels van de ‘buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen’ (ADR)
  • behandelt de klachten op een discrete manier;
  • voert een objectief, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek met het oog op een minnelijke oplossing;
  • brengt niet-bindend advies uit;
 • maakt jaarlijks een activiteitenverslag op;
 • maakt aanbevelingen voor een betere werking van het notariaat;
 • onderhoudt en ontwikkelt de contacten met Belgische, Europese en internationale entiteiten die aan buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen doen;
 • onderhoudt en ontwikkelt de contacten met de provinciale kamers van notarissen. En dit over alle aspecten van klachtenbehandeling binnen het notariaat;
 • volgt het toepasselijke recht op en actualiseert de nodige vaardigheden op het vlak van geschillenregeling en de algemene kennis van het recht;
 • beheert een eigen website.

Het team

ANDRE_MICHIELSENS

ANDRÉ MICHIELSENS
Nederlandstalige ombudsman

ILSE BANMEYER
Franstalige ombudsman

MURIELLE DE TAEYE
Secretariaat

JEAN-PASCAL CASTERMAN
Secretariaat

De ombudsmannen worden in overleg aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat voor drie jaar. Het mandaat is eenmaal hernieuwbaar.

De ombudsman heeft een grondige kennis van het notarisambt, van het recht in het algemeen en het toepasselijke recht in het bijzonder. De ombudsman heeft eveneens de nodige vaardigheden om geschillen te regelen.

De ombudsman kan nooit een notaris in functie zijn.

Kwalificatie FOD Economie

De Ombudsdienst voor het notariaat is door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gekwalificeerd als entiteit voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen zoals bepaald in Titel 4 van boek XVI van het Wetboek van economisch recht.

Dit betekent dat de Ombudsdienst aan alle wettelijke voorwaarden van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, deskundigheid, transparantie en toegankelijkheid voldoet.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die de lijst van gekwalificeerde entiteiten bevat.

Organisatie en financiering

imgtestDe Nationale Kamer van notarissen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat hebben samen de Ombudsdienst voor het notariaat opgericht.

De Ombudsdienst voor het notariaat bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige ombudsman.

De Ombudsdienst voor het notariaat is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en wordt gefinancierd door een jaarlijkse dotatie van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat van 350.000 €.

Het beheer, de organisatie en de werking van de Ombudsdienst voor het notariaat komt aan de beide ombudsmannen toe. Zij beslissen daar onafhankelijk en zonder enige instructie van de oprichtende instellingen over.

De ombudsmannen behandelen elk afzonderlijk de eigen klachtendossiers.