Opdracht

De Ombudsdienst voor het notariaat behandelt alle klachten van burgers tegen een notaris in het kader van de uitoefening van zijn beroep (=notariële tekortkoming).

imgtestDe Ombudsdienst voor het notariaat:

 • volgt alle klachten op binnen een termijn van negentig kalenderdagen, éénmalig verlengbaar. Zij:
  • behandelt de klachten volgens de regels van de ‘buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen’ (ADR)
  • behandelt de klachten op een discrete manier;
  • voert een objectief, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek met het oog op een minnelijke oplossing;
  • brengt niet-bindend advies uit;
 • maakt jaarlijks een activiteitenverslag op;
 • maakt aanbevelingen voor een betere werking van het notariaat;
 • onderhoudt en ontwikkelt de contacten met Belgische (Ombudsman.be, BELMED ), Europese (ODR) (*) en internationale entiteiten die aan buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen doen;
 • beheert een eigen website.

(*)Het ODR-platform is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

Team


ERIC MICHOEL
Nederlandstalige ombudsman


GUY VERLINDEN
 Toegevoegd Nederlandstalige ombudsman


ILSE BANNMEYER
Franstalige Ombudsman


MURIELLE DE TAEYE
Secretariaat

De ombudsmannen worden in overleg aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat voor een mandaat van drie jaar. Het mandaat is eenmaal hernieuwbaar. De ombudsman heeft een grondige kennis van het notarisambt, van het recht in het algemeen en het toepasselijke recht in het bijzonder. De ombudsman heeft eveneens de nodige vaardigheden om geschillen te regelen. De ombudsman kan nooit een notaris in functie zijn.

Kwalificatie FOD Economie

De Ombudsdienst voor het notariaat is door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gekwalificeerd als entiteit voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen zoals bepaald in Titel 4 van boek XVI van het Wetboek van economisch recht. Dit betekent dat de ombudsdienst aan alle wettelijke voorwaarden van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, deskundigheid, transparantie en toegankelijkheid voldoet. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waar de lijst van gekwalificeerde entiteiten staat.

Organisatie en financiering

De Nationale Kamer van notarissen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat hebben samen de Ombudsdienst voor het notariaat opgericht. De ombudsdienst is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en wordt gefinancierd door een jaarlijkse dotatie van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat van 350.000 euro. Het beheer, de organisatie en de werking van de Ombudsdienst voor het notariaat komt aan de beide ombudsmannen toe (één Nederlandstalige en één Franstalige). Zij oefenen hun opdrachten onafhankelijk en zonder enige instructie van de oprichtende instellingen uit. Zij behandelen de klachtendossiers elk afzonderlijk.