De vragen

Wie kan een klacht indienen bij de Ombudsdienst?

Iedere cliënt van een Belgische notaris.

Moet degene die een klacht indient in België wonen?

Neen, de klacht moet wel een Belgische notaris betreffen.

Kan ik mijn klacht in het Engels of het Duits indienen?

De klacht kan enkel in het Nederlands, Frans of Duits worden ingediend. Hij wordt verder in het Nederlands of het Frans behandeld, naar keuze van de klager. Een behandeling in het Duits of het Engels is niet voorzien.

Kan ik mijn klacht telefonisch indienen?

Telefonisch (02/801.15.00) kan u praktische informatie inwinnen m.b.t. de werking van onze dienst, maar wij kunnen uw telefonische klacht niet formeel registreren. Dat moet schriftelijk gebeuren (per brief, e-mail of klachtenformulier). Heeft u problemen om ons een geschreven document te bezorgen? Contacteer ons dan op het nummer 02/801.15.00.
OPGELET: onze dienst verleent geen juridische adviezen. Hieromtrent kunt u bij een notaris, bij de provinciale kamer van notarissen of op de site Notaris.be terecht.

Hoe kan ik een schriftelijke klacht indienen?

U heeft drie mogelijkheden:

  • U gebruikt het formulier op deze website.
  • U stuurt een mail naar het volgend adres: info@ombudsnot.be.
  • U stuurt een voldoende gefrankeerde brief naar de Ombudsdienst voor het notariaat, Beenhouwersstraat 67 te 1000 Brussel. Aangetekend hoeft niet.

Vergeet niet een kopie van alle documenten bij te voegen die nuttig kunnen zijn voor de behandeling van de klacht (briefwisseling met de notaris, kopie van de akte, …). Gelieve geen originele documenten op te sturen met de klacht.
OPGELET: het aantal bijlagen bij het formulier is beperkt tot 3. Indien u ons meer bijlagen wenst op te sturen, gelieve dan gebruik te maken van het voormeld mailadres.

Kan ik mijn klacht bij u op kantoor indienen?

Neen, dat is niet voorzien. De klacht dient hoe dan ook schriftelijk te worden ingediend.

Ik heb bij de Ombudsdienst een klacht ingediend. Wat gebeurt er verder?

U leest hier het verloop van de klachtenbehandeling.

Kan ik me laten vertegenwoordigen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld door een familielid, een advocaat of iemand uit uw naaste omgeving.

Komt u ook tussen in geschillen van een notaris met één van zijn werknemers?

Neen, wij zijn niet bevoegd voor dergelijke geschillen.

Wij behandelen uitsluitend geschillen tussen de notaris en zijn cliënten. Een personeelslid van een notaris mag ons wel contacteren in zijn/haar hoedanigheid van cliënt.

Voor welke klachten bent u niet bevoegd?

Er zijn een aantal klachten die de Ombudsdienst niet behandelt:

  • klachten die anoniem worden ingediend of waarvan de notaris tegen wie de klacht gericht is, niet geïdentificeerd is;
  • klachten waarover een gerechtelijke procedure loopt of heeft gelopen;
  • klachten die reeds zijn behandeld door de Ombudsman voor het notariaat en geen nieuwe elementen bevatten;
  • klachten die verzonnen, kwetsend of eerrovend zijn;
  • klachten van notarissen, notarismedewerkers of notariële instellingen;
  • klachten over de privéactiviteiten van de notaris.

Wordt er voorrang gegeven aan bepaalde klachten?

Neen, noch de manier waarop een klacht wordt ingediend (bijvoorbeeld via e-mail) noch het onderwerp ervan zijn van aard om aan de klacht voorrang te verlenen. Wij starten de behandeling van uw klacht zodra wij die ontvangen.

Hoeveel kost de tussenkomst van de Ombudsdienst?

De behandeling van uw klacht is volledig gratis. Uw enige kost is de postzegel op uw brief, de fotokopieën die u bij het dossier voegt, eventuele telefoongesprekken met onze dienst, …

Kan ik een anonieme klacht indienen?

Neen. Om uw klacht te kunnen behandelen, hebben wij steeds uw identiteit en uw adres nodig.